Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Webinaria

Ta sekcja zawiera jedynie aktualnie organizowane wydarzenia. Przed zaplanowanym Webinarem nasi subskrybenci zostaną poinformowani droga elektroniczną o szczegółach internetowych konferencji i prezentacji. Formularz rejestracyjny będzie dostępny każdorazowo przed konkretnym wydarzeniem.

Ogólne informacje o organizowanych webinariach

 1. Udział w webinarium jest nieodpłatny.
 2. Poprzez stronę internetową Stovaris, uczestnicy mogą zdalnie wziąć udział w szkoleniu i konferencji online.
 3. Po przejściu przez proces rejestracji, uczestnik otrzymuje na wskazany adres poczty elektronicznej link do strony ze szkoleniem.
 4. Zgodnie z przesłanym e-mailowo harmonogramem, uczestnik poprzez otworzenie otrzymanego adresu url trafia na stronę szkolenia. Wchodząc na witrynę uczestniczy w nim na żywo – widzi ekran z prezentacją oraz prelegenta.
 5. Dzięki funkcji chatu, użytkownik ma możliwość zadawania pytań i uczestniczenia w dyskusji.
 6. Wszystkie przeprowadzone webinaria mogą być nagrywane, a następnie publikowane na stronie Stovaris i/lub wszystkich stronach społecznościowych na profilu firmy Stovaris Sp. z o.o. (np. Facebook, Linkedin, YouTube).
 7. Warunkiem wystarczającym do wzięcia udziału w webinarium jest prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny.

Wymagania sprzętowe dotyczące uczestnictwa w webinarium

 1. Przed pierwszym uczestnictwem w webinarium, organizowanym za pośrednictwem platformy GetResponse, użytkownicy mogą zostać poproszeni o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania i/lub wtyczek.
 2. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę stron www.
 3. Urządzenie, powinno być wyposażone w głośniki (opcjonalnie mikrofon) lub możliwość podłączenia słuchawek.
 4. Platforma GetResponse dostosowuje jakość i prędkość wyświetlania do połączenia, zapewniając optymalną wydajność pracy zarówno przy użyciu połączeń DSL, jak i urządzeń mobilnych.

Regulamin webinarów

1. Definicje
1.1. Webinaria – rodzaj internetowego szkolenia prowadzonego i realizowanego za pomocą platformy GetResponse, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
1.2. Serwis – strona internetowa www.stovaris.pl służąca do rejestracji Uczestników i informacji o webinariach.
1.3. GetResponse – platforma przy użyciu której prowadzone są webinary.
1.4. Organizatorem webinarów dostępnych pod adresem www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ jest firma Stovaris Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Staniewickiej 12, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758346, będąca autoryzowanym dystrybutorem produktów prezentowanych podczas webinarów na Polskę, zwana dalej Organizatorem.
1.5. Uczestnik – to każda osoba fizyczna, która bierze udział w webinarach (szkoleniu).
1.6. Rejestracja – to działania podjęte przez uczestnika w celu wzięcia udziału w webinarium, polegające na dobrowolnym wypełnieniu formularza na stronie serwisu i potwierdzeniu wzięcia udziału w webinarium poprzez kliknięcie w link przesłany przez organizatora.

2. Prawa Organizatora
2.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia w przypadku zdarzeń losowych oraz z powodów niezależnych od Organizatora. Działania te nie mogą stanowić podstawy do składania jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestników.

3. Proces rejestracji
3.1. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, który będzie udostępniony każdorazowo po wejściu w dany temat webinarium, na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie i jednoczesne rozpoczęcie uczestnictwa w webinarium odbywa się poprzez kliknięcie w link przesłany drogą elektroniczną przez Organizatora pod wskazany przez uczestnika w formularzu rejestracji adres e-mail.

4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
4.1. Administratorem bazy danych osobowych jest Stovaris Sp. z o.o. ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa.
4.2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
4.2.1. są one zgodne z prawdą,
4.2.2. wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych i przesłanych do Administratora danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celu realizacji usługi webinarium oraz do celów marketingowych.
4.3. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy zwrócić się korespondencyjnie na adres Stovaris Sp. z o.o., ul. Staniewicka 12, 03-310 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@stovaris.pl.
4.4. Zgłoszenie przez Uczestnika wniosku o usunięcie przez Organizatora danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi przez Serwis jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta Uczestnika.

5. Zobowiązania Uczestnika
5.1. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
a. działania w sposób nie naruszający praw innych Uczestników,
b. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta w Serwisie,
c. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu i zapoznawania się z nimi.

6. Polityka prywatności
Odpowiednie zapisy publikowane są na stronie internetowej stovaris.pl

7. Warunki korzystanie z serwisu
Odpowiednie zapisy publikowane są na stronie internetowej stovaris.pl

8. Odpowiedzialność
8.1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników lub osób trzecich, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
8.2. Organizator zastrzega, że szkolenia przedstawiane w serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
a. za jakiekolwiek szkody spowodowane nieścisłościami w informacjach przekazywanych podczas szkoleń powstałe nie w wyniku zaniedbań lub złej woli Organizatora;
b. za jakiekolwiek szkody spowodowane odwołaniem lub przesunięciem terminu szkolenia;
c. za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych Uczestnika zgodnie z prawem i za zgodą Uczestnika.

9. Reklamacje
9.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
9.2. Reklamacja powinna zawierać:
• Imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
• Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
• Adres korespondencyjny.
9.3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora Webinarium. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń od Organizatora.
9.4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym.
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 9.4 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych wyjaśnień lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Organizatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
9.6. Ponadto Organizator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
9.7. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

10. Wymagania techniczne dotyczące Webinarów
10.1.Opis wymagań technicznych znajduj się na stronie www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
10.2. Uwagi techniczne dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: biuro@stovaris.pl

11. Postanowienia końcowe
11.1. Regulamin niniejszego Serwisu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
11.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Webinarium.
11.3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną niedopuszczone do Webinarium.
11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
11.4.1. Nieprawidłowe korzystanie ze strony www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
11.4.2. Skutki nieprawidłowego korzystania ze strony www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/ przez Uczestników Webinarium.
11.4.3. Przerwy w dostępie do strony www.stovaris.pl/aktualnosci/webinaria/
11.4.4. Nieprawidłowego korzystania przez Uczestnika z platformy GetResponse.
11.5. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Webinarów zawarte w niniejszym Regulaminie.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2019 r.

Biblioteka nagrań

Nagrania z minionych wydarzeń znaleźć można na naszym kanale YouTube:

Aktualny harmonogram i tematyka webinariów: